Yasmin down gon sheet

Gon Freecss - Hunter x Hunter High Res

High res sculpt of Gon Freecss from Hunter x Hunter, game res coming soon!